ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

เอกสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

นักลงทุนสัมพันธ์ >การกำกับดูแลกิจการ >

เอกสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายต่างๆ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2565 วันที่ 7 เมษายน 2565

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2560 วันที่ 19 เมษายน 2560

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ สโมสรกองทัพบก

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557

Amanah Analyst Conference

Amanah Analyst ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

Amanah Analyst Conference ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

Amanah Analyst Conference ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

Amanah Analyst Conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

Amanah Analyst Conference ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

Amanah Analyst Conference ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

Amanah Analyst Conference ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2555

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by