ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

เอกสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

นักลงทุนสัมพันธ์ >การกำกับดูแลกิจการ >

เอกสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2565 วันที่ 7 เมษายน 2565

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

Amanah Analyst ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1-2564 (ลงนามแล้ว)

นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

Amanah Analyst Conference ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

Amanah Analyst Conference ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563

Amanah Analyst Conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

Amanah Analyst Conference ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

Amanah Analyst Conference ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562

Amanah Analyst Conference ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2557

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2556

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2555

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2562 วันที่ 24 เมษายน 2562

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2561 วันที่ 4 เมษายน 2561

Opportunity Day ไตรมาสที่ 3/2560 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2560 วันที่ 19 เมษายน 2560

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2559 วันที่ 5 เมษายน 2559 ณ สโมสรกองทัพบก

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2558 วันที่ 21 เมษายน 2558

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2557 วันที่ 21 เมษายน 2557

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ประจำปี 2556 วันที่ 24 เมษายน 2556

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by