คณะกรรมการชะรีอะฮ์

รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี  กรรมการชะรีอะฮ์

รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี

ประธานกรรมการชะรีอะฮ์

นายสมหวัง บินหะซัน  กรรมการชะรีอะฮ์

นายสมหวัง บินหะซัน

กรรมการชะรีอะฮ์

นายสมหวัง บินหะซัน  กรรมการชะรีอะฮ์

ดร.อรวิทย์ บุญชม

กรรมการชะรีอะฮ์

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by