คณะกรรมการชะรีอะฮ์

นายอรุณ บุญชม  ประธานกรรมการชะรีอะฮ์

นายอรุณ บุญชม

ประธานกรรมการชะรีอะฮ์

รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี  กรรมการชะรีอะฮ์

รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี

กรรมการชะรีอะฮ์

นายสมหวัง บินหะซัน  กรรมการชะรีอะฮ์

นายสมหวัง บินหะซัน

กรรมการชะรีอะฮ์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by