ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

Amanah Leasing

หน้าแรก >>

นักลงทุนสัมพันธ์

สร้างอะมานะฮ์ให้เป็นสถาบันการเงินฮาลาลที่มีมูลค่าเพิ่มจากพลังศรัทธา

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและเช่าการเงินเป็นหลัก โดยเริ่มทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2535 เป็นต้นมา และมาเพิ่มธุรกิจเช่าการเงินในเดือนมีนาคม 2536 พร้อมกับเพิ่มให้เช่าซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องจักรด้วย

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เดิมเป็นฝ่ายงานหนึ่งของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ต่อมาเพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงแยกมาจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) โดยจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในนามของบริษัท ไตรมิตรสัมพันธ์ จำกัดและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2535

บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและเช่าการเงินเป็นหลัก โดยเริ่มทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2535 เป็นต้นมาและมาเพิ่มธุรกิจเช่าการเงินในเดือนมีนาคม 2536 พร้อมกับเพิ่มให้เช่าซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องจักรด้วย

สร้างอะมานะฮ์ให้เป็นสถาบันการเงินฮาลาลที่มีมูลค่าเพิ่มจากพลังศรัทธา

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินภายใต้หลักชะรีอะฮ์ หรือหลักธุรกิจเคียงคู่คุณธรรม โดยมีผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม ประกอบด้วยธุรกิจ ดังนี้

AMANAH ผลประกอบการสุทธิ ไตรมาสที่ 1 /2565

450

สินเชื่อใหม่
ล้านบาท

46

จำนวนสาขา
สาขา

74.76

ผลกําไรสุทธิ
ล้านบาท

MD & A

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
สำหรับไตรมาสที่ 1 /2565​

ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

ข้อมูลทางการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

อ่านเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ :

02-091-6456 ต่อ 2101, 2700

โทรสาร. :

02-091-6401

อีเมล :

presidentoffice@amanah.co.th

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by