ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

ข้อมูลพื้นฐาน

นักลงทุนสัมพันธ์ >>ข้อมูลบริษัท >>

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท :

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ "" Amanah Leasing Public Company Limited ""

ชื่อย่อ "" AMANAH ""

ประเภทธุรกิจ :

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์เป็นประกัน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขทะเบียนบริษัท :

บมจ. เลขที่ 0107538000738

เว็บไซต์หลัก :

www.amanah.co.th

อีเมล์ :

presidentoffice@amanah.co.th

โทรศัพท์ :

02-091-6456

โทรสาร :

02-091-6401

ทุนจดทะเบียน :

1,036,110,224 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว :

1,036,110,224 บาท

ชนิดของหุ้น :

หุ้นสามัญ

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ  :

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-009-9000

ศูนย์บริการข้อมูล : 02-009-9999
อีเมล์ : SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์ :  www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี :

1) น.ส.รัตนา จาละ

รหัส 3734

2) น.ส.สมใจ คุณปสุต

รหัส 4499

3) น.ส.รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์

รหัส 4951

4) น.ส.สิริกร เพลินพิศศิริ

รหัส 5234​

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

เลขที่ 193/1 36-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โns.0-2264-0777, 0-2661-9190

Fax.0-2264-0789-90

E-mail : EY.Thailand@th.ey.com

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by