ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

การประชุมผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลผู้ถือหุ้น >

การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 *เสนอวาระเพิ่มเติม

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

- หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ *เสนอวาระเพิ่มเติม

(ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

- หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

- แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Shareholder OrdinaryGeneral Meeting 2023

TheCriteria for Shareholders right to nominate director
(from 26 October 2022 - 31December 2022.)

- The Criteria for Shareholders right to nominate director

- Director Nominating Form

TheCriteria for Shareholders right to nominate director
(from 26 October 2022 - 31December 2022.)

- The Criteria forShareholders right for agenda proposal

- Agenda Proposal Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเป็นกรรมการ

การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
(ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ

แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ

The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024

The Criteria for shareholders right to nominate director
(Shareholders can propose agenda and nominate director since 2nd November 2023 until 31st December 2023)

The Criteria for shareholders right to nominate director

Form for Proposing Director Nominee

The Criteria for shareholders right for agenda proposal
(Shareholders can propose agenda and nominate director since 2nd November 2023 until 31st December 2023)

The Criteria for shareholders right for agenda proposal

Form for Proposing Agenda in Advance for AGM 2024

***งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ไทย)​

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (อังกฤษ)​

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ไทย)​

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (อังกฤษ)​

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
ประจำปี 2565 วันที่ 7 เมษายน 2565

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ไทย)​

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (อังกฤษ)​

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล​

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
ประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมฉบับภาษาอังกฤษ

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by