ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

คณะกรรมการตรวจสอบ

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลบริษัท >คณะกรรมการชุดต่างๆ>

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

นายชาตรี โชไชย

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by