ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลบริษัท >คณะกรรมการชุดต่างๆ>

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการ

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

นายชาตรี โชไชย

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by