ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลบริษัท >คณะกรรมการชุดต่างๆ>

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นายนิพนธ์ ฮะกีมี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

นายธีระ ยีโกบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการ

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by