ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลผู้ถือหุ้น >

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 08/03/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

8,434

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

43.39

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2567 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

9,122

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

51.44

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 มีดังนี้

ลำดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น (หุ้น)

คิดเป็นสัดส่วน

1.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

500,080,000

48.265%

2.

นายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา

77,100,000

7.441%

3.

นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

20,420,000

1.971%

4.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

13,041,260

1.259%

5.

นายสุรพันธ์ เธียไพรัตน์

11,153,788

1.077%

6.

นางพิมพ์ใจ กิจจาเจริญชัย

11,072,327

1.069%

7.

นายชัยรัฐ กิจจาเจริญชัย

9,141,804

0.882%

8.

นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ

8,275,302

0.799%

9.

น.ส.กุลชา พรสุขสิริ

8,250,000

0.796%

10.

นายณัฐวัฒน์ ตรีวิโรจน์

6,408,000

0.618%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

จำนวนหุ้น 500,080,000  48.265%

2. นายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา

จำนวนหุ้น 77,100,000 7.441%

3. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ

จำนวนหุ้น 20,420,000 1.971%

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

จำนวนหุ้น 13,041,260 1.259%

5.นายสุรพันธ์ เธียไพรัตน์

จำนวนหุ้น 11,153,788 1.077%

6. นางพิมพ์ใจ กิจจาเจริญชัย

จำนวนหุ้น 11,072,327 1.069%

7. นายชัยรัฐ กิจจาเจริญชัย

จำนวนหุ้น 9,141,804  0.882%

8. นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ

จำนวนหุ้น 8,275,302 0.799%

9. น.ส.กุลชา พรสุขสิริ

จำนวนหุ้น 8,250,000  0.796%

10. นายณัฐวัฒน์ ตรีวิโรจน์

จำนวนหุ้น 6,408,000 0.618%

(ที่มาของข้อมูล: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by