ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลผู้ถือหุ้น >

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

8,830

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

44.65

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/03/2565 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

9,495

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

51.44

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 มีดังนี้

ลำดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น (หุ้น)

คิดเป็นสัดส่วน

1.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย​

500,080,000

48.471%

2.

นายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา

73,799,900

7.12%

3.

นายภมร พลเทพ​

25,000,000

2.41%

4.

นายสุรศักดิ์   ไกรวิทย์ชัยเจริญ

18,350,000

1.77%

5.

บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

13,213,674

1.28%

6.

นายสุรพันธ์ เธียไพรัตน์

11,045,700

1.07%

7.

นายอัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง

9,999,999

0.97%

8.

นางสุนิภา เลิศอำไพนนท์

9,000,000

0.87%

9.

นายสุรศักดิ์  พันธ์สายเชื้อ

8,275,302

0.80%​

10.

นายอนันต์ชัย อนันต์จิตสุภา

8,000,000

0.77%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย​

จำนวนหุ้น 500,080,000  48.471%

2. นายภานุรังษี ศรีวรัฏฐา

จำนวนหุ้น 73,799,900  7.12%

3. นายภมร พลเทพ

จำนวนหุ้น 25,000,000  2.41%

4. นายสุรศักดิ์   ไกรวิทย์ชัยเจริญ

จำนวนหุ้น 18,350,000  1.77%

5.บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

จำนวนหุ้น 13,213,674  1.28%

6. นายสุรพันธ์ เธียไพรัตน์

จำนวนหุ้น 11,045,700  1.07%

7. นายอัษฎายุธ ดวงปัญญาสว่าง

จำนวนหุ้น 9,999,999  0.97%

8. นางสุนิภา เลิศอำไพนนท์

จำนวนหุ้น 11,045,700  0.87%

9. นายสุรศักดิ์  พันธ์สายเชื้อ

จำนวนหุ้น 8,275,302  0.80%

10. นายอนันต์ชัย อนันต์จิตสุภา

จำนวนหุ้น 8,000,000  0.77%

(ที่มาของข้อมูล: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by