ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

นักลงทุนสัมพันธ์ >>ข้อมูลบริษัท >>

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เดิมเป็นฝ่ายงานหนึ่งของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ต่อมาเพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงแยกมาจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) โดยจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในนามของบริษัท ไตรมิตรสัมพันธ์ จำกัดและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2535

บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและเช่าการเงินเป็นหลัก โดยเริ่มทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2535 เป็นต้นมาและมาเพิ่มธุรกิจเช่าการเงินในเดือนมีนาคม 2536 พร้อมกับเพิ่มให้เช่าซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องจักรด้วย

สร้างอะมานะฮ์ให้เป็นสถาบันการเงินฮาลาลที่มีมูลค่าเพิ่มจากพลังศรัทธา

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินภายใต้หลักชะรีอะฮ์ หรือหลักธุรกิจเคียงคู่คุณธรรม โดยมีผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม ประกอบด้วยธุรกิจ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์

มีรถมีเงิน

สินเชื่อ
ทะเบียนรถยนต์

โอนย้ายไฟแนนซ์

ซื้อขายกันเอง

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by