ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

ข้อมูลเงินปันผล

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลผู้ถือหุ้น >

ข้อมูลเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 บริษัทฯจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ในปี 2566 บริษัทฯมีผลกำไรสะสม จำนวน 805.95 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 75.95 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ5 คงเหลือกำไรสะสมจำนวน 730 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯกำหนดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดบางส่วน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปีมีดังนี้

หน่วย

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ล้านบาท

730

759.42

632.93

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ล้านบาท

189

309.76

307.16

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

บาท

0.18

0.30

0.30

สำรองตามกฎหมาย

ล้านบาท

75.95

66.50

51.01

เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น

บาท/หุ้น

0.14

-

-

เงินปันผลจ่ายเป็นเงินสด

บาท/หุ้น

0.02

-

-

จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น

บาท

0.16

0.20

0.16

รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย

ล้านบาท

164.47

207.22

165.78

จำนวนหุ้น

ล้านหุ้น

1,036.11

1,036.11

1,036.11

สัดส่วนการจ่ายปันผล

%ของกำไรสุทธิ

87.02%

66.90%

53.97%

*เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 26 เมษายน 2557

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by