ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

ข้อมูลเงินปันผล

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลผู้ถือหุ้น >

ข้อมูลเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2564 บริษัทฯมีผลกำไรสะสมจำนวน 683.94 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 51.01 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 5  คงเหลือกำไรสะสม 632.93 ล้านบาท ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯในปี 2564 จะกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 165.78 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 53.97 ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปีมีดังนี้

หน่วย

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ล้านบาท

632.93

477.78

317.28

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ล้านบาท

307.16

290.71​

247.54​

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

บาท

0.30​

0.28​

0.24​

สำรองตามกฎหมาย

ล้านบาท

51.01​

35.66​

21.12​

จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น

บาท

0.16

0.13

0.11​

รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย

ล้านบาท

165.78

134.16​

114.35

จำนวนหุ้น

ล้านหุ้น

1,036.11

1,032.00​

1,029.13

*เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by