ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก
ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

คณะกรรมการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลบริษัท >คณะกรรมการบริษัท>

คณะกรรมการบริษัท

พลเอก ดร. ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

พลเอก ดร. ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

นายนิพนธ์ ฮะกีมี

รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร กรรมการ

นายธีระ ยีโกบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

นายชัยชาญ พลานนท์

กรรมการ

นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

นางอัมพร ปุรินทวรกุล

กรรมการ

ดร. ศิริเพชร สุนทรวิภาต

เลขานุการบริษัท

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by