ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

คณะกรรมการบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลบริษัท >คณะกรรมการบริษัท>

คณะกรรมการบริษัท

พลเอก ดร. ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

นายนิพนธ์ ฮะกีมี

รองประธานกรรมการ กรรมการ

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการ

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการบริหาร กรรมการ

นายชาตรี โชไชย

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์

กรรมการ

นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

นายธีระ ยีโกบ

กรรมการ

ดร. ศิริเพชร สุนทรวิภาต

เลขานุการบริษัท

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by