ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

คณะกรรมการบริหาร

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลบริษัท >คณะกรรมการชุดต่างๆ>

คณะกรรมการบริหาร

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริหาร กรรมการ

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการบริหาร กรรมการ

ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by