ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

คณะกรรมการบริหาร

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลบริษัท >คณะกรรมการชุดต่างๆ>

คณะกรรมการบริหาร

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร กรรมการ

ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by