ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลทางการเงิน >

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 2565

อัตราทางการเงินโดยสรุป

หมายหตุ * เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by