ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลทางการเงิน >

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 2564

อัตราทางการเงินโดยสรุป

หมายหตุ * เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 7 เมษายน 2565

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by