ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

นักลงทุนสัมพันธ์ >การกำกับดูแลกิจการ >

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อะมานะฮ์ สิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนเป็นไปอย่างดีที่สุด และทันการณ์ เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท กระทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน

1. หลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

(ก) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันการณ์
(ข) การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน
(ค) ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่นๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ข่าวสารที่เผยแพร่ของบริษัท
(ง) ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือที่ถือได้ว่าสำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุนหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทันที ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามกฎข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

2. หลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

2.1 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) กรรมการผู้จัดการ และ บุคคลอื่น ที่กรรมการผู้จัดการอาจพิจารณามอบหมายต่อไปเป็น "เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูล" ของบริษัท
(ข) เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต้องพิจารณา และตัดสินใจว่าข้อมูลใดควรจะเปิดเผยต่อตลาด
(ค) นักลงทุนสัมพันธ์ สังกัดสำนักกรรมการผู้จัดการ จะจัดเตรียมข้อมูลตามความประสงค์ของเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
(จ) นักลงทุนสัมพันธ์ จะจัดทำรายงานความคิดเห็นจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้น นำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

2.2 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล
(ก) การเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะต้องสอดคล้องกับหลักการในการ เปิดเผยข้อมูลโดยรวมของบริษัท ดังที่กล่าวแล้วในส่วนที่ 1 (หลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร)
(ข) การดำเนินการในกรณีมีข่าวลือ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 และหรือข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับอื่นที่จะมีการบังคับใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้ในอนาคต
(ค) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 และหรือข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฉบับอื่นที่จะมีการบังคับใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้ในอนาคต อย่างเคร่งครัดรวมทั้งการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเรื่องควรปกปิดและความลับเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีข้อกำหนดห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลภายนอก หรือนำข้อมูลไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ก่อนการประกาศแจ้งให้สาธารณชนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และห้ามไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินของบริษัท
จะเผยแพร่ต่อสาธาณชน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ชัดเจนทุกคน

2.3 กำหนดเวลาการเปิดเผยข้อมูล
(ก) การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชีต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนดไว้
(ข) การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือการเข้าร่วมประชุมในงานที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการพบปะนักลงทุนในลักษณะ Non-deal Road show จะมีการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วตามข้อ (ก) และ (ข) จะปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.amanah.co.th)

2.4 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้อย่างทั่วถึง บริษัทมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายดังนี้
(ก) การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: การเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท
(ข) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์: เว็บไซต์ของบริษัท (www.amanah.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บรรจุข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินประจำงวด และในการประชุมอื่นๆ คำตอบในข้อซักถามที่มักจะถูกถาม (FAQ) จากนักลงทุน
(ค) กำหนดการที่สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดการรับสิทธิในการรับปันผล เป็นต้น

3. การทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท จะต้องได้รับการทบทวน และสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง ถูกต้องตามข้อกำหนดและ ข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงการทบทวน เพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by