ไปยังเว็บไซต์หน้าหลัก

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

นักลงทุนสัมพันธ์ >การกำกับดูแลกิจการ >

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท อะมานะฮ์ สิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะให้การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนเป็นไปอย่างดีที่สุด และทันการณ์ เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท กระทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน

1. หลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

(ก) ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันการณ์
(ข) การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและครบถ้วน
(ค) ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่มีความสนใจอื่นๆ มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ข่าวสารที่เผยแพร่ของบริษัท
(ง) ข้อมูลข่าวสารใดที่จะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือที่ถือได้ว่าสำคัญต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุนหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยต่อสาธารณะโดยทันที ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นไปตามกฎข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

2. หลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

2.1 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
(ก) กรรมการผู้จัดการ และ บุคคลอื่น ที่กรรมการผู้จัดการอาจพิจารณามอบหมายต่อไปเป็น "เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูล" ของบริษัท
(ข) เจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต้องพิจารณา และตัดสินใจว่าข้อมูลใดควรจะเปิดเผยต่อตลาด
(ค) นักลงทุนสัมพันธ์ สังกัดสำนักกรรมการผู้จัดการ จะจัดเตรียมข้อมูลตามความประสงค์ของเจ้าหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
(จ) นักลงทุนสัมพันธ์ จะจัดทำรายงานความคิดเห็นจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้น นำเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ

2.2 แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล
(ก) การเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะต้องสอดคล้องกับหลักการในการ เปิดเผยข้อมูลโดยรวมของบริษัท ดังที่กล่าวแล้วในส่วนที่ 1 (หลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร)
(ข) การดำเนินการในกรณีมีข่าวลือ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 และหรือข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ฉบับอื่นที่จะมีการบังคับใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้ในอนาคต
(ค) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 และหรือข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฉบับอื่นที่จะมีการบังคับใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้ในอนาคต อย่างเคร่งครัดรวมทั้งการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเรื่องควรปกปิดและความลับเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท มีระบบการรักษาความปลอดภัย ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีข้อกำหนดห้ามไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลภายนอก หรือนำข้อมูลไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ก่อนการประกาศแจ้งให้สาธารณชนทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และห้ามไม่ให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินของบริษัท
จะเผยแพร่ต่อสาธาณชน โดยบริษัทจะมีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่สามารถล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ชัดเจนทุกคน

2.3 กำหนดเวลาการเปิดเผยข้อมูล
(ก) การเปิดเผยข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชีต่อหน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนดไว้
(ข) การเปิดเผยข้อมูลโดยตรงกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือการเข้าร่วมประชุมในงานที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งการพบปะนักลงทุนในลักษณะ Non-deal Road show จะมีการพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วตามข้อ (ก) และ (ข) จะปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.amanah.co.th)

2.4 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลมีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้อย่างทั่วถึง บริษัทมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายดังนี้
(ก) การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: การเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการของบริษัท
(ข) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์: เว็บไซต์ของบริษัท (www.amanah.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) บรรจุข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินประจำงวด และในการประชุมอื่นๆ คำตอบในข้อซักถามที่มักจะถูกถาม (FAQ) จากนักลงทุน
(ค) กำหนดการที่สำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดการรับสิทธิในการรับปันผล เป็นต้น

3. การทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูล

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท จะต้องได้รับการทบทวน และสอบทานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง ถูกต้องตามข้อกำหนดและ ข้อบังคับทางกฎหมาย รวมถึงการทบทวน เพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by