November 22, 2566

KICK OFF โครงการ CARE THE WHALE ขยะล่องหน @AMANAH

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดกิจกรรม KICK OFF โครงการ CARE THE WHALE ขยะล่องหน@AMANAH ซึ่งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการลดโลกร้อนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เล็งเห็นว่า ปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกได้ให้ความสนใจกระแสของการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญด้าน ESG (Environment, Social และGovernance) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์กรรมการผู้จัดการ เป็น ประธานกลาวเปิดกิจกรรม และ KICK OFF โครงการฯ โดยมีคุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท และผู้บริหารฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เกียรติเป็นตัวแทนแนวร่วม...นักลด เพื่อรณรงค์ให้พนักงานในแต่ละฝ่ายงานร่วมมือกันจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะเพื่อนำไปจำหน่าย และนำรายได้ไปบริจาคแก่องค์กรสาธารณกุศล นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัทฯ ตระหนักถึง ภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมากขึ้น ณ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by