April 29, 2567

บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัด"ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567" นำโดย พลเอก ดร.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุมฯ โดยดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ แถลงผลประกอบการ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยได้อธิบายรายละเอียดในประเด็นสำคัญในวาระต่างๆ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงแจ้งนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ โดยมีคณะกรรมการบริษัท และผบริหารของบริษัท เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกึ่งทอง ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by