February 11, 2022

Amanah ร่วมกับไทยประกันชีวิต จัดอบรม PPI แก่เจ้าหน้าที่การตลาดภาคอีสาน​

เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2565 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ร่วมกับ บมจ. ไทยประกันชีวิต จัดอบรม "โครงการคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ผลิตภัณฑ์ (PPI)" พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่การตลาดของทีมภาคอีสานบนและภาคอีสานล่างที่สามารถผลิตผลงาน PPI ได้สูงสุด โดยได้รับเกียรติจากคุณเกริกเกียรติ กู้เกียรตินันท์ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ คุณสมชาย บวรสันติสุทธ์ ที่ปรึกษาสายงานการตลาด คุณเสียงชัย ลุยากร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการตลาดฯ คุณกาณุวัชร วรรณพินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพิจารณาราคาฯ คุณสวรส ภูวิภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ และคุณนลัทพร เพชรทรงศรี ผู้อำนวยการ ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ร่วมเดินทางไปแนะนำกระบวนการทำงานด้านการตลาด เพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะ ไฮ เพลส จังหวัดร้อยเอ็ด

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by