March 1, 2567

Amanah จัดงาน Company Visit ครั้งแรกของปีนี้

บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดงาน Company Visit ครั้งแรกของปี 2567 โดยมีนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป แคปปิตอล บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย และผู้ถือหุ้นให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังข้อมูลต่างๆของบริษัท ได้แก่ ผลประกอบการ นโยบายด้านการตลาดและการติดตามหนี้ รวมถึงการปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้เข้ากับนโยบายMarket Conduct เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ในปีนี้ จากดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ โดยมี คุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัทฯ ดร.ศิริเพชร สุนทรวิภาต ผู้บริหารงาน คุณเกริกเกียรติ กู้เกียรตินันท์ คุณสมชาย บวรสันติสุทธิ์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจ คุณอภิชาติ โยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคุณกุลภัสสร์สรณ์ ศรีลาคำ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ร่วมรับฟังและตอบข้อซักถาม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by