November 2, 2566

อะมานะฮ์ สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยคุณพรธนา วันเกิด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนของบริษัท มอบเงินและน้ำดื่มอะมานะฮ์ เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 จัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง เพื่อนำรายได้สมทบกองทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกทั้งนำไปเป็นทุนในการดำเนินงานช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆ โดยมีคุณธิดารักษ์ สัจจพงษ์ เลขาธิการ คุณนงลักษณ์ รอมไธสง ผู้อำนวยการบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ที่ทำการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ

Click

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by