November 13, 2566

อะมานะฮ์ฯ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยฝ่ายธุรการ จัดฝึกอบรม “การดับเพลิงและ การซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2566 แก่ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานใหญ่ โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงและ กู้ภัยบรรทัดทอง นำโดยอาจารย์เอกชัย ช่วงกรุด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ และทีมงาน ซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 โดยมีคุณพรธนา วันเกิด ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ สายงานบริหารทั่วไป ในฐานะผู้อำนวยการแผนอพยพหนีไฟ และคุณอภิชาติ โยกุล ผู้ช่วยกรรมการ-ผู้จัดการ สายงานกลยุทธ์และบัญชี ในฐานะผู้อำนวยการปฏิบัติการแผนอพยพหนีไฟ นำทีมพนักงานฝึกซ้อมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติเสมือนจริง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

Click

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 16-16/1 ซอยเกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร : 02 091 6456

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

Copyright © 2022 AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED

DESIGN by