TH | EN
สินเชื่อเอทีเอ็ม “ช่วยซ่อมทุกปัญหาทางการเงิน”
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
more..
ธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน
สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน
สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์
สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง
more..
รูปแบบธุรกิจ
สมัครสมาชิก Amanah Express
more..
19 เมษายน 2561 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดอบรมเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกับธุรกิจลิสซิ่งที่ควรรู้"
4 เมษายน 2561 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
25 มีนาคม 2561 สาขาพัทลุง...จัดกิจกรรมจิตอาสาวิ่งการกุศล
24 มีนาคม 2561 ไว้วางใจ...สม้ครเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์อะมานะฮ์
21 มีนาคม 2561 สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
15 มีนาคม 2561 สาขานาทวี ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
13 มีนาคม 2561 AMANAH สนับสนุนกีฬา เยาวชนไทย
8 มีนาคม Kick-Off TFRS9
7 มีนาคม 2561 AMANAH สนับสนุนโครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ
7 มีนาคม 2561 AMANAH เพื่อผู้พิการทางสายตา
more..

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-030-6456 โทรสาร. 02-030-6401