คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการ

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

นายชาตรี โชไชย

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการ