การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

 

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

 

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

หนังสือบอกกล่าวนัดเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมฉบับภาษาอังกฤษ

หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี (ฉบับภาษาไทย)​

แบบฟอร์มนำเสนอ​ [ฉบับภาษาไทย]

หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี (ฉบับภาษาอังกฤษ)​

แบบฟอร์มนำเสนอ​ [ฉบับภาษาอังกฤษ]