คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร กรรมการ

ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

 

 

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ