Amanah ร่วมงานเลี้ยงละศีลอด

Amanah ร่วมงานเลี้ยงละศีลอด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565ที่ผ่านมา บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณประกอบ ก่อวงษ์ ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนบน คุณละอุ่น ร่าหีม ผู้จัดการสาขากระบี่ พนักงานสาขากระบี่ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขากระบี่ ร่วมกับองค์กรมุสลิมอีก 9 องค์กรในจังหวัดกระบี่ ในนาม “สภาเครือข่ายองค์กรมุสลิมจังหวัดกระบี่” จัดเลี้ยงละศีลอด เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมุสลิม นอกจากนี้ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง สาขากระบี่ ได้มอบอินทผาลัมและมอบเงินสมทบทุนให้กับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ได้ใช้ละศีลอดในเดือนรอมฎอน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ (หลังใหม่)

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยมีพลเอกดร.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมฯ และดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดในปีนี้ ทั้งนี้ ยังได้แจ้งความคืบหน้าในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแกรนด์มีรอซ 1 โรงแรมอัลมีรอซฯ กรุงเทพฯ 0-4

พิธีลงนาม MOU ระหว่าง Amanah กับสหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่าง บริษัท อะมานะฮ์ ลิสชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคุณเกริกเกียรติ กู้เกียรตินันท์ ผู้บริหารฝ้ายธุรกิจ-การตลาด 2 กับสหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จำกัด โดยคุณสมควร มาตชาย ประธานสหกรณ์ และคุณอภินันท์ แสล่หมัน ผู้จัดการใหญ่ โดยมีคุณเสียงชัย ลุยากร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการตลาด และช่องทางธุรกิจ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการให้บริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ และให้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักชะรีอะฮ์แก่ลูกค้ามุสลิมในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง ผ่านช่องทางการบริการของสหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ และยังได้รับเกียรติจากคุณอัสนาวี มุคุระ ประธาน-กรรมการอิสลาม จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯ คุณสมชาย บวรสันติสุทธิ์ ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจการตลาด 1 คุณประกอบก่อวงษ์ ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนบน และ คุณกริชชัยเชษฐ์ ภักดีเจริญ ผู้จัดการภาคใต้ตอนบน และเจ้าหน้าที่สาขากระบี่

ร่วมในพิธีฯ ณ อาคารคลับเฮ้าส์ SKF Stadium Sport Club จังหวัดกระบี่

Amanah ร่วมกิจกรรมของขวัญปันรัก มูลนิธิฟอร์เด็ก​

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คุณธีรวัฒน์ เกาลวณิชย์ ผู้อำนวยการภาคกลางตะวันออกและคุณบุรฉัตร แสงศิริ ผู้จัดการภาคกลางตะวันออก ให้เกียรติเป็นตัวแทนของบมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ของขวัญปันรัก เพื่อแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ ผู้ถ้อยโอกาสทางสังคม โดยมีคุณสุมาลี จรัสวิชากร ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) ให้เกียรติรับมอบ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

Amanah ร่วมกับไทยประกันชีวิต จัดอบรม PPI แก่เจ้าหน้าที่การตลาดภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2565 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ร่วมกับ บมจ. ไทยประกันชีวิต จัดอบรม "โครงการคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ผลิตภัณฑ์ (PPI)" พร้อมมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่การตลาดของทีมภาคอีสานบนและภาคอีสานล่างที่สามารถผลิตผลงาน PP! ได้สูงสุด โดยได้รับเกียรติจากคุณเกริกเกียรติ
กู้เกียรตินันท์ ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ คุณสมชาย บวรสันติสุทธ์ ที่ปรึกษาสายงานการตลาด คุณเสียงชัย ลุยากร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาการตลาดฯ คุณกาณุวัชร วรรณพินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพิจารณาราคาฯ คุณสวรส ภูวิภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ และคุณนลัทพร เพชรทรงศรี ผู้อำนวยการ
ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ ร่วมเดินทางไปแนะนำกระบวนการทำงานด้านการตลาด เพื่อให้แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะ ไฮ เพลส จังหวัดร้อยเอ็ด

Congratulations Amanah Achievement Awards 2021

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดพิธีมอบรางวัล Amanah Achievement Awards 2021 โดย ดร. นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติมอบรางวัล Marketing Achievement Awards 2021 แก่เจ้าหน้าที่การตลาด (CR0) จำนวน 8 ท่าน รางวัล Executive Achievement Award 2021 แก่คุณธีรวัฒน์ เกาลวณิชย์ ผู้อำนวยการภาคกลางตะวันออกและภาคกลางตะวันตก และรางวัล Branch Achievement Awards 2021 แก่สาขาระยอง และสาขาสระบุรี ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่การตลาด ผู้บริหารการตลาด และสาขาที่ทุ่มแทแรงใจแรงกายในการผลิตผลงานยอดธุรกิจได้เกินเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด ในปี 2564 โดยมี คุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานใหญ่

อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ร่วมงาน เปิดอาคารหลังใหม่เพื่อมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายสุเมธ แพหมัด ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนล่าง และนายรุสลัน และหวัง ผู้จัดการสาขา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาขาหาดใหญ่ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง ร่วมงานเปิดอาคารหลังใหม่ โรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือ ทั้งนี้ ได้มอบทุนการศึกษา นาฬิกาแขวนผนังและตู้ทำน้ำดื่มให้กับโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ โดยมี ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกัลยาณชนรังสรรค์มูลนิธิ มัสยิดบ้านเหนือเป็นตัวแทนรับมอบให้กับทางโรงเรียนฯ เพื่อเป็นของขวัญและกำลังใจ และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโรงเรียนฯ

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564​

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดอบรม"ฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟประจำปี 2564"แก่ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานใหญ่โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทองซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าว ได้จัดปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีไฟเสมือนจริงเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ผนักงานสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน โดยมีคุณพรธนา วันเกิดผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทริพยากรบุคคลฯในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนอพยพหนีไฟ และคุณอภิชาติ โยกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงฯ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแผนอพยพหนีไฟ นำทีมพนักงานฝึกซ้อมฯ เมื่อวัน 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

เสริมสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างไอแบงก์กับอะมานะฮ์​

เมื่อเร็วๆนี้ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่งได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือถือ (MOU)การให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ ATM (Auto to Money) ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยไอแบงก์จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อของอะมานะฮ์ฯให้แก่ลูกค้าที่มีควาประสงค์จะขอสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วโดยผ่านช่องทางสาขาของไอแบงก์ที่มีมากกว่า 97 แห่งกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพร้อมกันนี้ยังได้จัดโครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกันระหว่างไอแบงก์ กับบริษัทฯ โดยทีมผู้บริหารภาค ได้เดินทางเข้าพบและแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ ATM เงินด่วน ทั้งทาง onsite และ online เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทีมงานสาขาแต่ละสำนักงานเขตของ

ไอแบงก์ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในปี 2565​

ไอแบงก์และอะมานะฮ์ ผสานพลังความร่วมมือ สร้างความเติบโตก้าวไกลของทั้งสององค์กร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การให้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ ATM(Auto to Money) ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประทศไทย(ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร และบริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ โดยมี พลเอก ดร.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ นายวิสุทธ์ บริบูรณ์ รองกรรรมการผู้จัดการธนาคารฯ และนายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริหารบริษัทฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องโถง ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (อาคารคิวเฮ้าส์อโศก)

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัทฯ ผ่านโปรแกรม Z00M ONLINE โดยมี พลเอก ดร.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ และ ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ SPU โดยมี คุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท และ คุณพรธนา วันเกิด ผู้อำนวยการฝ่ายอวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เป็นพยาน เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการ งานวิจัย พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตคุณภาพ ตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการประกอบการของธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

อะมานะฮ์ ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยคุณมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการบริษัท ให้เกียรติมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมสงเคราะห์ผู้พิการ และผู้ยากไร้ โดยมีคุณประกอบ ล่าดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมสมาคมฯ เป็นตัวแทนรับมอบ โดยตร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมงาน ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ทางสมาคมฯได้จัดโครงการเพื่อจัดหาอุปกรณ์ให้ แก่ผู้พิการ และจะมีพิธีมอบ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมนันทอุทยานสโมสรฐานทัพเรือกรุงเทพ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและผู้ยากไร้ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัท ที่พร้อมจะสนับสนุน กิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตลอดมา

บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีพลเอก ดร.ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมฯ และดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมฯ และตอบข้อซักถามในวาระต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น ณ ห้องแกรนด์มีรอซ 1 โรงแรมอัลมีรอซ โฮเต็ล แบงค็อก กรุงเทพฯ

อะมานะฮ์ สนับสนุนการศึกษา เยาวชนไทย

บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยคุณชวลิต รงค์ทอง ผู้จัดการภาคเหนือตอนล่าง และคุณอนิวัฒน์ โพธิ์ยิ้ม

ผู้จัดการสาขานครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดโคกสลุง ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี โดยมีคุณทวีศักดิ์ พามา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

9 มี.ค. 64 อะมานะฮ์ ร่วมพิธีลงนามโครงการ PDPA

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดย ดร.ศิริเพชร สุนทริวิภาต รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามการจัดทำโครงสร้างการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (โครงการ PDPA)

3 ก.พ. 64 AMANAHบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง โดยส่วนสื่อสารองค์กร เดินทางไปมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใด้ใช้งานแล้ว ซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ได้ช่วยกันเก็บรวบรวม เพื่อนำมาบริจาคให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อ
คนตาบอด

...
...
รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ไม่เช็คเครดิต,บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ,จํานําทะเบียนรถ ไม่เช็คบูโร,บริษัทลิสซิ่ง,บริษัทสินเชื่อรถยนต์,รับรีไฟแนนซ์รถยนต์,ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์,จํานําเล่มทะเบียน,จํานําทะเบียนรถยนต์ ไม่ต้องมีคนค้ํา,เช่าซื้อรถยนต์,สินเชื่อรถ,สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ,สินเชื่อเงินสด อนุมัติง่ายที่สุด
บริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์,สินเชื่อ อิสลาม,จํานําเล่มทะเบียนรถ

โทร 02-091-6456

Call Center