รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

8,830

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)​

44.65

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/03/2565 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

9,495

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

51.44
 

ลำดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น (หุ้น)

คิดเป็นสัดส่วน​

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย​

500,080,000

48.471%

นายภานุรังษี

73,799,900​

7.12%

นายภมร  

25,000,000

2.41%

นายสุรศักดิ์   

18,350,000

1.77%

บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

13,213,674

1.28%

นายสุรพันธ์

11,045,700

1.07%

นายอัษฎายุธ

9,999,999

0.97%

นางสุนิภา

9,000,000

0.87%

นายสุรศักดิ์

8,275,302

0.80%​

นายอนันต์ชัย

8,000,000

0.77%

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 มีดังนี้

(ที่มาของข้อมูล: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 02/03/2565 ประเภท : XM

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

วันที่ 2 มีนาคม 2565  มีดังนี้

จำนวนหุ้น

(48.471%)

จำนวนหุ้น

(7.12%)

จำนวนหุ้น

(2.41%]​

จำนวนหุ้น

(1.77%]

จำนวนหุ้น

(1.28%]

ไกรวิทย์ชัยเจริญ

เธียไพรัตน์

ดวงปัญญาสว่าง

เลิศอำไพนนท์

พันธ์สายเชื้อ

อนันต์จิตสุภา

ศรีวรัฏฐา

จำนวนหุ้น

(1.07%)

จำนวนหุ้น

(0.97%)

จำนวนหุ้น

(0.87%)

จำนวนหุ้น

(0.80%​)

จำนวนหุ้น

(0.77%)

พลเทพ