รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 27/05/2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

5,586

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)​

50.62

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/05/2563 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

6,409

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.55
 

ลำดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนหุ้น (หุ้น)

คิดเป็นสัดส่วน​

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย​

500,080,000

48.471%

นายภานุรังษี

51,399,900​

4.982%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

40,240,969

3.900%

นายสุรศักดิ์   

17,300,000

1.677%

นายวิโรจน์

10,100,000

0.979%

นายณัฐพล

9,473,600

0.918%

นายวิโรจน์

9,000,000

0.872%

นางพิมพ์ใจ

8,295,827

0.804%

นายสุรศักดิ์

8,057,142

0.781%​

นางสาวกุลชา

7,000,000

0.678%

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

(ที่มาของข้อมูล: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น 

ณ วันที่ 27/05/2563 ประเภท : XM

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

จำนวนหุ้น

(48.471%)

จำนวนหุ้น

(4.982%)

จำนวนหุ้น

(3.900%]

จำนวนหุ้น

(1.677%]

จำนวนหุ้น

(0.979%]

ไกรวิทย์ชัยเจริญ

โกศลธนวงศ์

ทรงสายชลชัย

พิริยะธรรมวงศ์

กิจจาเจริญชัย

พันธ์สายเชื้อ

พรสุขศิริ

ศรีวรัฏฐา

จำนวนหุ้น

(0.918%)

จำนวนหุ้น

(0.872%)

จำนวนหุ้น

(0.804%)

จำนวนหุ้น

(0.781%​)

จำนวนหุ้น

(0.678%)