แบบฟอร์ม 56-1

แบบแสดงรายการประจำปี 2558 
(แบบ 56-1)

ดาวน์โหลด

แบบแสดงรายการประจำปี 2562 
(แบบ 56-1)

ดาวน์โหลด

แบบแสดงรายการประจำปี 2559 
(แบบ 56-1)

ดาวน์โหลด

แบบแสดงรายการประจำปี 2560 
(แบบ 56-1)

ดาวน์โหลด

แบบแสดงรายการประจำปี 2561 
(แบบ 56-1)

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 One Report 2020 

ดาวน์โหลด ฉบับภาษาไทย

ดาวน์โหลด ฉบับภาษาอังกฤษ

แบบ 56-1 One Report 2021 

ดาวน์โหลด ฉบับภาษาไทย

ดาวน์โหลด ฉบับภาษาอังกฤษ