ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 2563

อัตราทางการเงินโดยสรุป

หมายหตุ * เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2563

หมายหตุ * เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ในวันที่ 7 เมษายน 2563