ข้อมูลเงินปันผล

ข้อมูลเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปีมีดังนี้

หน่วย

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ล้านบาท

ปี 2563

477.78

ปี 2562

317.28

ปี 2561

155.02

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ล้านบาท

290.71

247.54

163.59

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ​

บาท

0.28

0.24

0.17

สำรองตามกฎหมาย

ล้านบาท

35.66

21.12

8.74

จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น

บาท

0.13*

0.11

0.07

รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย

ล้านบาท

134.16

114.35

71.24

จำนวนหุ้น

ล้านหุ้น

1,032.00

1,029.13

961.76

* เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564

ในปี 2563 บริษัทฯมีผลกำไรสะสมจำนวน 513.44 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 35.66 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 5  คงเหลือกำไรสะสม 477.78 ล้านบาท ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯในปี 2563 จะกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 134.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 46.15 ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ซึ่งกำหนดห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำได้และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2563 บริษัทฯมีผลกำไรสะสมจำนวน 513.44 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 35.66 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 5  คงเหลือกำไรสะสม 477.78 ล้านบาท ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯในปี 2563 จะกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 134.16 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 46.15 ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ​

บาท

สำรองตามกฎหมาย

ล้านบาท

จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น

บาท

รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย

ล้านบาท

จำนวนหุ้น

ล้านหุ้น

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ล้านบาท

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ​

บาท

สำรองตามกฎหมาย

ล้านบาท

จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น

บาท

รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย

ล้านบาท

จำนวนหุ้น

ล้านหุ้น

* เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน 2564