ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เดิมเป็นฝ่ายงานหนึ่งของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) โดยให้บริการสินเชื่อ

เช่าซื้อ ต่อมาเพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงแยกมาจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) โดยจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในนาม

ของบริษัท ไตรมิตรสัมพันธ์ จำกัดและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2535

 

บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและเช่าการเงินเป็นหลัก โดยเริ่มทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2535 เป็นต้นมา

และมาเพิ่มธุรกิจเช่าการเงินในเดือนมีนาคม 2536 พร้อมกับเพิ่มให้เช่าซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องจักรด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

สร้างอะมานะฮ์ให้เป็นสถาบันการเงินฮาลาลที่มีมูลค่าเพิ่มจากพลังศรัทธา

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการทางการเงินภายใต้หลักชะรีอะฮ์ หรือหลักธุรกิจเคียงคู่คุณธรรม โดยมีผลิตภัณฑ์และการบริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม ประกอบด้วยธุรกิจ ดังนี้

  • ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Amanah Hire Purchase)
  • ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง (Amanah Inventory Finance)
  • ธุรกิจให้บริการด้านรถยนต์อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ ATM เงินด่วน

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์

โอนย้ายไฟแนนซ์

ซื้อขายกันเอง

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เดิมเป็น

ฝ่ายงานหนึ่งของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) โดยให้บริการสินเชื่อ เช่าซื้อ ต่อมา

เพื่อให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้คล่องตัวมาก

ยิ่งขึ้น จึงแยกมาจัดตั้งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท

เงินทุนหลักทรัพย์ นวธนกิจ จำกัด (มหาชน) โดย

จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในนาม ของบริษัท ไตรมิตรสัมพันธ์ จำกัดและได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท

นวลิสซิ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2535

 

บริษัทฯ เริ่มประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและเช่าการ

เงินเป็นหลัก โดยเริ่มทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ตั้งแต่

เดือนธันวาคม 2535 เป็นต้นมา และมาเพิ่มธุรกิจ

เช่าการเงินในเดือนมีนาคม 2536 พร้อมกับเพิ่มให้

เช่าซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องจักรด้วย