คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการ

พลเอก ดร. ณัฏฐิพงษ์ เผือกสกนธ์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ

นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

ดร.นันทพล พงษ์ไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการ

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหาร กรรมการ

นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

นายชาตรี โชไชย

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

นางสาวศันสนีย์ เมธิสริยพงศ์

กรรมการ

นายธีระ ยีโกบ

กรรมการ

ดร. ศิริเพชร สุนทรวิภาต

เลขานุการบริษัท

นายนิพนธ์ ฮะกีมี

รองประธานกรรมการ กรรมการ