คณะกรรมการตรวจสอบ

นายสุรศักดิ์ พันธ์สายเชื้อ

กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ

นายชาตรี โชไชย

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ