TH | EN
สินเชื่อเอทีเอ็ม “ช่วยซ่อมทุกปัญหาทางการเงิน”
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
more..
ธุรกิจให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงาน
สินเชื่อสัญญาเช่าทางการเงิน
สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์
สินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าคงคลัง
more..
รูปแบบธุรกิจ
สมัครสมาชิก Amanah Express
more..
16 พฤษภาคม 2561 Amanah พบผู้ลงทุน
15 พฤษภาคม 2561 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดอบรมเรื่องหลักชะรีอะฮ์กับธุรกิจลิสซิ่ง
19 เมษายน 2561 บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จัดอบรมเรื่อง "กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกับธุรกิจลิสซิ่งที่ควรรู้"
4 เมษายน 2561 งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
25 มีนาคม 2561 สาขาพัทลุง...จัดกิจกรรมจิตอาสาวิ่งการกุศล
24 มีนาคม 2561 ไว้วางใจ...สม้ครเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์อะมานะฮ์
21 มีนาคม 2561 สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
15 มีนาคม 2561 สาขานาทวี ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม
13 มีนาคม 2561 AMANAH สนับสนุนกีฬา เยาวชนไทย
8 มีนาคม Kick-Off TFRS9
more..
บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-030-6456 โทรสาร. 02-030-6401