TH | EN
Home > ลูกค้าบุคคล

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว (Amanah Used Car Financing)
       เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้บริการสินเช่าซื้อรถยนต์ โดยให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถยนต์ใช้แล้ว จากผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วภายในประเทศ ที่มีคุณภาพและบริการหลังการขาย หรือซื้อรถยนต์จากเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์เดิม โดยบริษัทฯ ขอส่งมอบการบริการตามหลัก ชะรีอะฮ์ หรือตามหลักธุรกิจเคียงคู่คุณธรรม หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ยืดหยุ่นทำให้ลูกค้ามีทางเลือกที่จะชำระค่าเช่าซื้อรายเดือนแบบสบายๆ เหมาะสมกับรายได้ของลูกค้า พร้อมบริการประกันวินาศภัยคุ้มครองรถยนต์ใหม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดการสูญหาย และบริการการประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเมื่อลูกค้าเจ็บป่วยทุพลภาพหรือเสียชีวิตก็ไม่ต้องรับภาระหนี้ส่วนที่เหลือต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันในกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินให้กับลูกค้าและครอบครัวของลูกค้าได้อุ่นใจ
   
 
   
   
 
   
   
   


บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401