TH | EN
Home > ชะรีอะฮ์

รูปแบบธุรกิจ

 อะมานะฮ์ เอ็กเพรส
โอกาสในการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจสถาบันการเงิน ในรูปแบบใหม่
อะมานะฮ์ เอ็กเพรส (Amanah Express)
The New Way……เส้นทางใหม่สู่ความสำเร็จ
เพียงมี...คุณสมบัติดังนี้
  • นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาทั่วไป ทั้งชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  • มีสำนักงานหรือสถานประกอบการ (Office/Store) ที่ใช้ประกอบธุรกิจ
  • มีอุปกรณ์สำนักงานและระบบการสื่อสารที่พร้อมใช้ในการดำเนินธุรกิจ
  • ประกอบธุรกิจที่ไม่ขัดต่อหลักชะรีอะฮ์
คุณสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก  เพื่อร่วมทำธุรกิจด้านการอำนวยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทฯ รวมถึง การขายผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
สมาชิกอะมานะฮ์ เอ็กเพรส แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
  Green  เป็นสมาชิกประเภทพื้นฐานของอะมานะฮ์ เอ็กเพรส ผลิตภัณฑ์สินเชื่อสำหรับสมาชิกประเภท Green คือ สินเชื่อ “เอทีเอ็ม” และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
   
  Silver  เป็นสมาชิกระดับกลางที่สามารถนำเสนอสินเชื่อได้หลายประเภทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของบริษัทฯ สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สามารถติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มได้ (ถ้าสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม)
   
  Gold  เป็นสมาชิกระดับสูงที่มีรูปแบบของสถานประกอบการเหมือนกับสาขาของบริษัทฯ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการได้เทียบเท่ากับสมาชิกประเภท Silver  และสามารถรับชำระค่าสินเชื่อรายเดือนและสาธารณูปโภคต่าง ๆ แทนธนาคารอิสลามได้เช่นเดียวกับสาขาบริษัทฯ
สิทธิประโยชน์ที่อะมานะฮ์เอ็กเพรส จะได้รับ…
  1. ค่าตอบแทนการแนะนำธุรกิจสินเชื่อและบริการต่างๆ
  2. การสนับสนุนด้านระบบการจัดการต่างๆ
 
  • การให้ความรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ ตลอดจนเทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ
  • จัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในการดำเนินงานต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้น
  • การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือ แล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
  • การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและธุรกิจให้ดีขึ้น
  3. การสนับสนุนด้านการตลาด
 
  • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ
  • การจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อสร้างการรับรู้ในบริการ
  • การจัดหาสื่อการตลาดต่างๆ เช่น ป้ายไฟหน้าร้าน / โปสเตอร์ / โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท
 

<< สนใจสมัครสมาชิก คลิ๊กเลย...  >>

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ : ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง 02 091 6456 หรือ 081-801-9696บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 16-16/1 ซ. เกษมสันต์ 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์. 02-091-6456 โทรสาร. 02-091-6401